לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

חוק העונשין (תיקון מס' 77), התשס"ד-2003 בעניין יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

מאמרים | 19/11/2003 | 9,331

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה ראשונה ביום כ"א באדר התשס"ב (22 ביולי 2002) והועברה לועדת החוקה חוק ומשפט. ביום כ"ג בסיוון התשס"ג (23 ביוני 2003) החילה הכנסת השש עשרה דין רציפות על הצעת החוק.

נספח מס' 3166/א'

  

חוק העונשין (תיקון מס' 77), התשס"ד-2003

 

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה ראשונה ביום כ"א באדר התשס"ב (22 ביולי 2002) והועברה לועדת החוקה חוק ומשפט.

 ביום כ"ג בסיוון התשס"ג (23 ביוני 2003) החילה הכנסת השש עשרה דין רציפות על הצעת החוק.

הצעת החוק מוגשת - בצירוף הסתייגויות - לקריאה שניה ולקריאה שלישית ביום י"ז בחשון התשס"ג (12 בנובמבר 2003).

 היוזם: חבר הכנסת אופיר פינס-פז

 הצעת חוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית

נספח מס' 3166/א'

 

חוק העונשין (תיקון מס' 77), התשס"ד-2003

 

תיקון סעיף 346

בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 346, האמור בסעיף קטן (א) יסומן כפיסקה "(1)" ואחריה יבוא:

 "(2) לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שבעל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי."

תיקון סעיף 347

בסעיף 347 לחוק העיקרי, האמור בסעיף קטן (א) יסומן כפיסקה "(1)" ואחריה יבוא:

  "(2) לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי."

הוספת סעיף 347א

אחרי סעיף 347 לחוק העיקרי יבוא:

347א. "יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

(א) בסימן זה -

"טיפול נפשי" - איבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות, שנעשו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים, כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה, הפרעה, מחלה או בעיה אחרת, שמקורן רגשי או נפשי;


- פרסומת -

"מטפל נפשי" - מי שעוסק, באופן מקצועי, במתן טיפול נפשי, כמשלח יד או מכוח תפקיד, והוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה.

(ב) מטפל נפשי הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול נפשי על ידו ועד תום שלוש שנים מסיום הטיפול כאמור, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם על ידו, דינו - מאסר ארבע שנים; לענין סעיף קטן זה יראו מעשים כאמור שנעשו במהלך התקופה שבה ניתן הטיפול הנפשי כאילו נעשו תוך ניצול תלות נפשית ממשית כאמור; חזקה זו לא תחול אם המעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי."

תיקון סעיף 348 

בסעיף 348 לחוק העיקרי -

(1) האמור בסעיף קטן (ד) יסומן כפיסקה "(1)" ואחריה יבוא:

"(2) לענין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שעשה מעשה מגונה באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים, והמעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.";

​​​​​​​(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד1) מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 347א(ב), דינו - מאסר שלוש שנים."

תיקון סעיף 350

בסעיף 350 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "בו או באדם אחר".

 

 

 

תגובות

הוספת תגובה

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.

אין עדיין תגובות למאמר זה.