לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
 
טיפול ואבחון מחוץ למסגרת ההתמחות ע'י פסיכולוג.ית במהלך ההתמחות

טיפול ואבחון מחוץ למסגרת ההתמחות ע'י פסיכולוג.ית במהלך ההתמחות

פסיכולוג ארצי | 26/3/2023 | הרשמו כמנויים

מצ"ב הנחייה מעודכנת בנושא הנדון

לתשומת ליבכם, הנחייה זו מבטלת את ההנחיה הקודמת שעסקה בעבודה פרטית שמספרה 21046623 מתאריך 15.1.2023.

בברכה,

גבי פרץ    

פסיכולוג ארצי, מנהל תקנות ההתמחות וממונה על רישוי פסיכולוגים


כ"ט אדר, תשפ"ג
22 מרץ, 2023
112858523

טיפול ואבחון מחוץ למסגרת ההתמחות ע"י פסיכולוג במהלך ההתמחות

עדכון מרץ 2023

(במקום ההנחיה מ15.1.2023 - סימוכין: 21046623)

 

רקע

תהליך ההתמחות הוא תהליך ממושך מפוקח ומוסדר, שבסופו מקבל הפסיכולוג תעודת מומחה, המהווה אישור לידע ולמומחיות שצבר ומהווה ערובה עבור ציבור המטופלים לכך שהשירות שהם מקבלים ניתן על ידי בעל מקצוע שהינו מורשה על ידי המדינה.

חוק הפסיכולוגים תשל"ז ,1977 סעיף 9 מתייחס ישירות לחובת המומחיות:

 • סעיף 9 (א): "מיום שיוחדה פעולה לבעלי מומחיות מוכרת, או מתאריך שלאחר מכן שנקבע בתקנות, לא יעסוק פסיכולוג בפעולה כאמור אלא אם הוא רשום בפנקס כבעל אותה מומחיות; אין בהוראה זו כדי למנוע ממתמחה לעסוק בפעולה כאמור בפיקוח בעל מומחיות מוכרת".
 • סעיף 9 (ב): "לא ייתן פסיכולוג טיפול פסיכותרפויטי אלא אם הוא פסיכולוג מומחה".

מעבר לסעיפים אלו בחוק, הותקנה תקנת "כללי הפסיכולוגים (אתיקה מקצועית)- 1991" שמטרתה לפרט כללים בנוגע ל"התנהגות ההולמת את מקצוע הפסיכולוג" בתקנה זו נכתב:

 • סעיף 4(ב): "לא יציע פסיכולוג ולא יבצע שירות הדורש מומחיות, מיומנות או הכשרה מיוחדת, אלא אם כן יש לו מומחיות, מיומנות או הכשרה, כאמור, למתן אותו שירות".
 • סעיף 5 : "פסיכולוג אשר בין במזיד ובין ברשלנות חתם או נתן ,בתוקף עבודתו המקצועית, תעודה שהיא כוזבת, מטעה או שלא בהתאם למיומנות וההכשרה הראויה, יראוהו כמי שנהג בדרך שאינה הולמת פסיכולוג" (תעודה ע"פ הגדרות התקנה הינה גם דו"ח או חוות דעת).

פעילות המתמחה במוסד המוכר להתמחות נמצאת בפיקוח ע"פ תקנות הפסיכולוגים והנחיות הוועדות המקצועיות. מקום התמחות מוכר, מוסדר ומפוקח אחראי על כך שהשירות הניתן על ידי המתמחה ניתן בהתאם ליכולתו, והינו האחראי על עבודת המתמחה, מסדיר הדרכה ופיקוח על עבודתו ומנהל מעקב אחר המתרחש מתוך אחריות לצרכי הפונים והמטופלים המקבלים את השירות.


- פרסומת -

בעבודה מחוץ למסגרת ההתמחות של מתמחה, גם אם היא מלווה בהדרכה פרטית, לא מתקיימים התנאים שלעיל ולפיכך יש להסדיר כללים על מנת ששירות שמתמחה נותן מחוץ למסגרת מפוקחת של התמחות, יהיה שירות ראוי ומפוקח, העומד באמות מידה של שירות מקצועי.

נסיבות שונות, שברובן הן כורח המציאות, יצרו את הצורך בעיסוק מקצועי של המתמחה, בתחום הטיפול והאבחון, מחוץ למסגרת ההתמחות.

מסמך זה בא להגדיר את האופן בו תתאפשר פעילות המתמחה בתחום הטיפול והאבחון מחוץ למסגרת המוסד המוכר להתמחות (מסגרת ההתמחות) ואת הפיקוח ההדרכתי הנדרש.

הזכות לטיפול נאות

הזכות של מטופלים לקבלת טיפול נאות מעוגנת בחוק זכויות החולה, בו המונח "טיפול רפואי" כולל במפורש 'טיפול פסיכולוגי'. סעיף 5 לחוק זכויות החולה קובע כי: "מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש".

האחריות הרגולטורית של משרד הבריאות הינה לקבוע בנושאים של טיפולים רפואיים קווים מנחים לטיפול נאות, ולכן התפקיד הנוסף שיש למסמך זה הינו הגדרת המסגרת ל"טיפול נאות מבחינת הרמה המקצועית", לגבי מצב בו פסיכולוג שאינו מומחה, אשר נמצא במסגרת התמחות, נותן שירותים הדורשים מומחיות (טיפול ו/או אבחון) במסגרות שמחוץ למקום התמחותו.

קוים מנחים

 1. רישום בפנקס בלבד אינו מאפשר עיסוק בטיפול ואבחון.
 2. עבודת הפסיכולוג המתמחה תהיה רק בתחום בו הוא מתמחה / התמחה, וסמכויותיו המקצועיות יהיו לכל היותר דומות לאלו שבמסגרת ההתמחות.
 3. נדרש ניסיון באותה פעילות כמתמחה במוסד מוכר להתמחות לפני התחלת הפעילות מחוץ למסגרת ההתמחות.
 4. פעילות מחוץ למסגרת ההתמחות דורשת הכשרה ופיקוח ולכן נדרשת אחריות מוגברת הן מצד המתמחה והן מצד המדריך.
 5. פעילות מחוץ למסגרת ההתמחות אינה נחשבת כפעילות מוכרת לצורך עמידה בדרישות ההתמחות.

תנאי סף לביצוע טיפול ו/או אבחון מחוץ למסגרת ההתמחות

על מנת לאפשר למתמחה לפעול מחוץ למסגרת ההתמחות, הוא נדרש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. רישום בפנקס הפסיכולוגים.
 2. השלמה בפועל של שנה לפחות מתקופת ההתמחות (12 חודשי התמחות בפועל), ושל התנאים המאפשרים בכל תחום עיסוק (כמפורט בהמשך).
 3. הימצאות באחד משני המצבים הבאים:
  1. בתהליך התמחות פעיל ( כולל חל"ד).
  2. בהמתנה שלא תעלה על שנה - להמשך התמחות, או למבחן ההתמחות.
 4. בנסיבות מיוחדות החורגות מהמתואר בסעיף 3 נדרש אישור מיוחד של הפסיכולוג הארצי במשרד הבריאות.

הבקשה לאישור תכלול הנמקה והמלצה של אחראי התמחות.

תנאים מאפשרים טיפול ו/או אבחון מחוץ למסגרת ההתמחות

 1. מסמך (ניתן להשתמש גם בטופס הערכה) חתום ע"י הפסיכולוג האחראי על ההתמחות במוסד המוכר להתמחות בו מתמחה הפסיכולוג המאשר השלמה של לפחות רבע מהיקף דרישות ההתמחות מבחינת שעות ההדרכה והעיסוק בתחום הטיפול ו/או האבחון המוגדרות במסגרת התמחות.
 2. קבלת הדרכה שוטפת ועקבית על העבודה מחוץ למסגרת ההתמחות מאת מדריך מוסמך בפסיכולוגיה, המממש את אחריותו המקצועית כמפורט בהמשך המסמך, בהתאם להיקף העבודה ומורכבות הטיפול/האבחון.
 3. אחריות להבאת כלל המטופלים/המאובחנים להדרכה.
 4. קבלת הדרכה בהיקף נדרש ע"פ המפתח הבא:
  1. טיפול: לפחות שעת הדרכה שבועית אחת על כל 8 מטופלים.
  2. אבחון: לפחות 2 שעות הדרכה על כל תהליך אבחון.
 5. ניהול רשומה פסיכולוגית כנדרש.
 6. מסמך המאשר קיומו של ביטוח אחריות מקצועיות.

אחריות המדריך

למדריך אחריות מקצועית על עבודתו של כל מתמחה שבהדרכתו. לכן, כל מי שמדריך מתמחה מחוץ למסגרת ההתמחות חייב לעמוד בתנאים הבאים:

 1. המדריך אחראי שהמתמחה עומד בדרישות הנחייה זו לפני התחלת ההדרכה.
 2. במסגרת ההיכרות עם המתמחה, המדריך מתרשם כי קיימות המיומנויות הנדרשות לפעילות מחוץ למסגרת ההתמחות ויש לתעד זאת במפורש.
 3. המדריך אחראי על דו"חות האבחון, וכלל המסמכים הנלווים לפעילות המתמחה, וחתימתו בסיום הדו"ח לצד חתימת המתמחה מהווה ערבות לכך שהיה שותף בכל תהליך האבחון, בחן וראה את כל חומרי הגלם, ויש עליו אחריות אישית על הסיכום, האבחנה וההמלצות.
 4. המדריך מכיר ברמה טובה את כל המטופלים/המאובחנים שעליהם מבקש המתמחה להיות מודרך.
 5. המדריך מבצע תיעוד לפגישות ההדרכה.

חלות

 1. תוקף הנחיה זו הוא מיום פרסומה.
 2. דרישות המסמכים המופיעה בהנחיה זו תחול על כל מי שהחל את התמחותו ב- 1.1.2022 ואילך.

הנחיה זו באה במקומה של ההנחיה הקודמת שעסקה בעבודה מחוץ למסגרת ההתמחות שמספרה 21046623 מתאריך 15 בינואר 2023 ומבטלת אותה.


- פרסומת -

 

בברכה,

גבי פרץ, פסיכולוג ארצי וממונה על רישוי פסיכולוגים


תגיות:

מטפלים בתחום

מטפלים שאחד מתחומי העניין שלהם הוא: אבחון והערכה, אתיקה, מקצועיות, התמחות
ג׳ניה קטלן
ג׳ניה קטלן
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
ניקי אלקנוביץ
ניקי אלקנוביץ
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
קרן ירושלמי
קרן ירושלמי
עובדת סוציאלית
חיפה והכרמל, אונליין (טיפול מרחוק)
רינה ברקוביץ'
רינה ברקוביץ'
פסיכולוגית
חיפה והכרמל, אונליין (טיפול מרחוק)
אלי ססובר
אלי ססובר
פסיכולוג
רמת גן והסביבה
מיכל לוין
מיכל לוין
עובדת סוציאלית
תל אביב והסביבה, פתח תקוה והסביבה, רמת גן והסביבה

עוד בבלוג של פסיכולוג ארצי

תגובות

הוספת תגובה לפוסט

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.