לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
טיפול ואבחון מחוץ למסגרת ההתמחות ע'י פסיכולוג.ית במהלך ההתמחות (מבוטל)

טיפול ואבחון מחוץ למסגרת ההתמחות ע'י פסיכולוג.ית במהלך ההתמחות (מבוטל)

פסיכולוג ארצי | 19/1/2023 | הרשמו כמנויים

הנחיה זו מבוטלת. פורסמה הנחיה עדכנית בנושא טיפול ואבחון מחוץ למסגרת ההתמחות ע'י פסיכולוג.ית במהלך ההתמחות שתחולתה מיום 22 במרץ, 2023


שלום רב,

מצורפת הנחיה בנושא הנדון, ההנחיה הועלתה לאתר משרד הבריאות.

הנחיה זו באה במקום ההנחיה הקודמת שעסקה בעבודה מחוץ למסגרת ההתמחות מתאריך 28.7.2022 (סימוכין 854602322) ומבטלת אותה.

בברכה,

גבי פרץ    

פסיכולוג ארצי, מנהל תקנות ההתמחות וממונה על רישוי פסיכולוגים


 
כ"ב טבת, תשפ"ג
15 ינואר, 2023
21046623
 

טיפול ואבחון מחוץ למסגרת ההתמחות ע"י פסיכולוג במהלך ההתמחות

עדכון ינואר 2023

(במקום ההנחיה מ-28/7/22 סימוכין: 854602322)

רקע

תהליך ההתמחות הוא תהליך ממושך מפוקח ומוסדר, שבסופו מקבל הפסיכולוג תעודת מומחה, המהווה אישור לידע ולמומחיות שצבר ומהווה ערובה עבור ציבור המטופלים לכך שהשירות שהם מקבלים ניתן על ידי בעל מקצוע שהינו מורשה על ידי המדינה.

חוק הפסיכולוגים תשל"ז 1977, סעיף 9 מתייחס ישירות לחובת המומחיות:

 • סעיף 9(א): "מיום שיוחדה פעולה לבעלי מומחיות מוכרת, או מתאריך שלאחר מכן שנקבע בתקנות, לא יעסוק פסיכולוג בפעולה כאמור אלא אם הוא רשום בפנקס כבעל אותה מומחיות; אין בהוראה זו כדי למנוע ממתמחה לעסוק בפעולה כאמור בפיקוח בעל מומחיות מוכרת".
 • סעיף 9(ב): "לא ייתן פסיכולוג טיפול פסיכותרפויטי אלא אם הוא פסיכולוג מומחה".

מעבר לסעיפים אלו בחוק, הותקנה תקנת "כללי הפסיכולוגים (אתיקה מקצועית)- 1991" שמטרתה לפרט כללים בנוגע ל"התנהגות ההולמת את מקצוע הפסיכולוג" בתקנה זו נכתב:


- פרסומת -

 •  סעיף 4(ב): "לא יציע פסיכולוג ולא יבצע שירות הדורש מומחיות, מיומנות או הכשרה מיוחדת, אלא אם כן יש לו מומחיות, מיומנות או הכשרה, כאמור, למתן אותו שירות".
 • סעיף 5: "פסיכולוג אשר בין במזיד ובין ברשלנות חתם או נתן ,בתוקף עבודתו המקצועית, תעודה שהיא כוזבת, מטעה או שלא בהתאם למיומנות וההכשרה הראויה, יראוהו כמי שנהג בדרך שאינה הולמת פסיכולוג" )תעודה ע"פ הגדרות התקנה הינה גם דו"ח או חוות דעת).

פעילות המתמחה במוסד המוכר להתמחות נמצאת בפיקוח ע"פ תקנות הפסיכולוגים והנחיות הוועדות המקצועיות. מקום התמחות מוכר, מוסדר ומפוקח אחראי על כך שהשירות הניתן על ידי המתמחה ניתן בהתאם ליכולתו, והינו האחראי על עבודת המתמחה, מסדיר הדרכה ופיקוח על עבודתו ומנהל מעקב אחר המתרחש מתוך אחריות לצרכי הפונים והמטופלים המקבלים את השירות.

בעבודה מחוץ למסגרת ההתמחות של מתמחה, גם אם היא מלווה בהדרכה פרטית, לא מתקיימים התנאים שלעיל ולפיכך יש להסדיר כללים על מנת ששירות שמתמחה נותן מחוץ למסגרת מפוקחת של התמחות, יהיה שירות ראוי ומפוקח, העומד באמות מידה של שירות מקצועי.

נסיבות שונות, שברובן הן כורח המציאות, יצרו את הצורך בעיסוק מקצועי של המתמחה, בתחום הטיפול והאבחון, מחוץ למסגרת ההתמחות.

מסמך זה בא להגדיר את האופן בו תתאפשר פעילות המתמחה בתחום הטיפול והאבחון מחוץ למסגרת המוסד המוכר להתמחות )מסגרת ההתמחות( ואת הפיקוח ההדרכתי הנדרש.

הזכות לטיפול נאות

הזכות של מטופלים לקבלת טיפול נאות מעוגנת בחוק זכויות החולה, בו המונח "טיפול רפואי" כולל במפורש 'טיפול פסיכולוגי'. סעיף 5 לחוק זכויות החולה קובע כי: "מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש".

האחריות הרגולטורית של משרד הבריאות הינה לקבוע בנושאים של טיפולים רפואיים קווים מנחים לטיפול נאות, ולכן התפקיד הנוסף שיש למסמך זה הינו הגדרת המסגרת ל"טיפול נאות מבחינת הרמה המקצועית", לגבי מצב בו פסיכולוג שאינו מומחה, אשר נמצא במסגרת התמחות, נותן שירותים הדורשים מומחיות (טיפול ו/או אבחון) במסגרות שמחוץ למקום התמחותו.

קוים מנחים

 1. רישום בפנקס בלבד אינו מאפשר עיסוק בטיפול ואבחון.
 2. עבודת הפסיכולוג המתמחה תהיה רק בתחום בו הוא מתמחה / התמחה, וסמכויותיו המקצועיות יהיו לכל היותר דומות לאלו שבמסגרת ההתמחות.
 3. נדרש ניסיון באותה פעילות כמתמחה במוסד מוכר להתמחות לפני התחלת הפעילות מחוץ למסגרת ההתמחות.
 4. פעילות מחוץ למסגרת ההתמחות דורשת הכשרה ופיקוח ולכן נדרשת אחריות מוגברת הן מצד המתמחה והן מצד המדריך.
 5. פעילות מחוץ למסגרת ההתמחות אינה נחשבת כפעילות מוכרת לצורך עמידה בדרישות ההתמחות.

תנאי סף לביצוע טיפול ו/או אבחון מחוץ למסגרת ההתמחות

על מנת לאפשר למתמחה לפעול מחוץ למסגרת ההתמחות, הוא נדרש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. רישום בפנקס הפסיכולוגים.
 2. השלמה בפועל של שנה לפחות מתקופת ההתמחות )12 חודשי התמחות בפועל(, ושל התנאים המאפשרים בכל תחום עיסוק (כמפורט בהמשך).
 3. הימצאות באחד משני המצבים הבאים:

א. בתהליך התמחות פעיל (כולל חל"ד).

ב. בהמתנה שלא תעלה על שנה - להמשך התמחות, או למבחן ההתמחות.

 1. בנסיבות מיוחדות החורגות מהמתואר בסעיף 3 נדרש אישור מיוחד של הפסיכולוג הארצי במשרד הבריאות. הבקשה לאישור תכלול הנמקה והמלצה של אחראי התמחות.

תנאים מאפשרים טיפול ו/או אבחון מחוץ למסגרת ההתמחות

 1. מסמך חתום ע"י הפסיכולוג האחראי על ההתמחות במוסד המוכר להתמחות בו מתמחה הפסיכולוג שמפרט עמידה בתנאים המעידים על ניסיון מקצועי נדרש על פי המפורט להלן:

א. לעיסוק בתחום הטיפול – קבלת 40 שעות הדרכה לפחות על טיפול וגם השלמה של לפחות רבע מהיקף שעות טיפול/התערבות טיפולית הנדרשות במסגרת התמחות.

ב. לעיסוק בתחום באבחון – קבלת 40 שעות הדרכה לפחות על אבחון וגם השלמה של לפחות רבע ממספר האבחונים הנדרשים במסגרת ההתמחות.

ג. היעדר מניעה תפקודית או אתית לעיסוק בטיפול ובאבחון מחוץ למסגרת ההתמחות.

 1. קבלת הדרכה שוטפת ועקבית על העבודה מחוץ למסגרת ההתמחות מאת מדריך מוסמך בפסיכולוגיה, המממש את אחריותו המקצועית כמפורט בהמשך המסמך.
 2. וידוא קבלת הדרכה נאותה בהתאם להיקף עבודתו ומורכבות הטיפול/האבחון.
 3. אחריות להבאת כלל המטופלים/המאובחנים להדרכה.
 4. קבלת הדרכה בהיקף נדרש ע"פ המפתח הבא:

א. טיפול: לפחות שעת הדרכה שבועית אחת על כל 5 מטופלים.


- פרסומת -

ב. אבחון: לפחות 3 שעות הדרכה על כל תהליך אבחון.

 1. ניהול רשומה פסיכולוגית כנדרש.
 2. מסמך המאשר קיומו של ביטוח אחריות מקצועיות.

אחריות המדריך

למדריך אחריות מקצועית על עבודתו של כל מתמחה שבהדרכתו. לכן, כל מי שמדריך מתמחה מחוץ למסגרת ההתמחות חייב לעמוד בתנאים הבאים:

 1. המדריך אחראי שהמתמחה עומד בדרישות הנחייה זו לפני התחלת ההדרכה.
 2. במסגרת ההיכרות עם המתמחה, המדריך מתרשם כי קיימות המיומנויות הנדרשות לפעילות מחוץ למסגרת ההתמחות ויש לתעד זאת במפורש.
 3. המדריך אחראי על דו"חות האבחון, וכלל המסמכים הנלווים לפעילות המתמחה, וחתימתו בסיום הדו"ח לצד חתימת המתמחה מהווה ערבות לכך שהיה שותף בכל תהליך האבחון, בחן וראה את כל חומרי הגלם, ויש עליו אחריות אישית על הסיכום, האבחנה וההמלצות.
 4. המדריך מכיר ברמה טובה את כל המטופלים/המאובחנים שעליהם מבקש המתמחה להיות מודרך.
 5. המדריך מבצע תיעוד לפגישות ההדרכה.

חלות

 1. תוקף הנחיה זו הוא מיום פרסומה.
 2. דרישות המסמכים המופיעה בהנחיה זו תחול על כל מי שהחל את התמחותו ב-1.1.2022 ואילך.

הנחיה זו באה במקומה של ההנחיה הקודמת שעסקה בעבודה מחוץ למסגרת ההתמחות שמספרה 854602322 מתאריך 28 יולי, 2022 ומבטלת אותה.

 

בברכה,

גבי פרץ פסיכולוג ארצי וממונה על רישוי פסיכולוגים


תגיות:

מטפלים בתחום

מטפלים שאחד מתחומי העניין שלהם הוא: אבחון והערכה, אתיקה, מקצועיות, התמחות
אליוט גרהם
אליוט גרהם
פסיכולוג
ירושלים וסביבותיה, אונליין (טיפול מרחוק)
לואי בשארה
לואי בשארה
פסיכולוג
כרמיאל והסביבה, נצרת והסביבה, עכו והסביבה
ד"ר גזית וקס
ד"ר גזית וקס
פסיכולוגית
עפולה והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק), יקנעם והסביבה
אביתר מיכאליס
אביתר מיכאליס
פסיכולוג
חיפה והכרמל, עפולה והסביבה, יקנעם והסביבה
נינה וייל
נינה וייל
פסיכולוגית
כפר סבא והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק), נתניה והסביבה
ד"ר אביבה פרידמן
ד"ר אביבה פרידמן
מטפלת זוגית ומשפחתית
מטפלת בעלת רישיון זר שאינו ישראלי
תל אביב והסביבה, שרון ושומרון, רמת גן והסביבה

עוד בבלוג של פסיכולוג ארצי

תגובות

הוספת תגובה לפוסט

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.