לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
הערכת מתמחים, תהליך ומוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות - נייר עמדה

הערכת מתמחים, תהליך ומוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות - נייר עמדה

יובל בלינקי | 24/5/2017 | הרשמו כמנויים

מצורף נייר עמדה של הועדה היוצאת שמרכז את עמדתה בנושא "הערכת מתמחים, תהליך ומוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות". מדובר במצע ומסגרת בסיסית המובאים לשם קבלת משוב, המשך חשיבה ופיתוח.

כאמור, נייר העמדה משמש כתשתית להתייחסויות מהשדה והאקדמיה. נבקשכם להעביר אלינו את התייחסויותיכם לנייר העמדה כדי שהועדה המקצועית הנכנסת תוכל להמשיך לקדם נושא משמעותי זה.

בברכת שלום,

ד"ר שמעון קורניצר, יו"ר (היוצא)

הועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית

 


הערכת מתמחים, תהליך ומוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות - נייר עמדה

הערכת מתמחים, תהליך ומוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות - נייר עמדה (גרסת PDF)

 

הועדה המקצועית ביקשה לקבוע אמות מידה וקווים מנחים להערכת מתמחים, תהליך ומוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות. לצורך כך הוקמה תת הועדה שהורכבה מפסיכולוגים קליניים בכירים - נציגי השדה והאקדמיה. תת הועדה נפגשה במשך שנה לתהליך חשיבה משותף וגיבשה המלצות לגבי 'הערכת מתמחים, תהליך ומוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות'. תת הועדה ניסתה להגיע לאמירה משותפת לאקדמיה ולשדה. המלצות תת הועדה כוללות תחומים בהם היתה הסכמה רבתי תוך ציון נושאים בהם היו דעות חלוקות. במהלך התקופה האחרונה דנה הועדה המקצועית בהמלצות תת הועדה ולאורם גיבשה קוים מנחים ל''הערכת מתמחים, תהליך ומוסד ההתמחות ומבחן סיום ההתמחות''.

 

הערכת מתמחים ובחינת סיום התמחות

הועדה המקצועית מקבלת את העמדה שלפיה ההכשרה הינה תהליך התפתחותי רציף שתכליתו המרכזית הינה חינוכית והוא כולל הצבת מטרות ויעדי התקדמות עבור המתמחה יחד עם משאבים מתאימים להשגתם, בד בבד עם איתור חזקותיו וחולשותיו. זאת, לצד איתור וסינון מתמחים אשר מסיבות שונות אינם מתאימים להמשך הכשרה ורישוי כפסיכולוגים קליניים, באופן זמני או קבוע. הערכת המתמחים אמורה להתייחס ליכולות הנדרשות לצורך תפקוד עצמאי כפסיכולוג קליני, ובכללן יכולות תשתית כגון: רפלקטיביות, ידע מדעי, יכולת בין-אישית, אתיקה, ומיומנויות תפקודיות ספציפיות כגון: מיומנויות אבחון והערכה ויכולת התערבות ביותר מגישה טיפולית אחת, מיומנויות ניהול מקרה, וכו'.


- פרסומת -

הערכת המתמחה תתבסס על 5 היבטים:

א. חוות דעת מדריכים

ב. הצגות מקרה במהלך ההתמחות

ג. מבחן ידע

ד. מבחן סיום התמחות בפסיכותרפיה ובאבחון והערכה

ה. ציון סופי

 

א. חוות דעת מדריכים

הועדה ממליצה לתת משקל משמעותי לחוות דעת והערכות מדריכים לאורך ההתמחות לאור ההבנה שהם אלו המכירים את עבודת המתמחים באופן המעמיק ביותר. לפיכך:

1. המדריכים יתנו הערכות בע"פ ובכתב בסיום כל שנת התמחות. ההערכות תכלולנה התייחסות ל'יכולות תשתית' ול'מיומנויות ספציפיות' של המתמחים בראיה התפתחותית, מתוך כוונה לעודד צמיחה מקצועית (Black & William, 1998.

2. ההערכות ישקפו את התאמת המתמחה לשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא ובאיזה תחום הוא זקוק לעזרה נוספת. בניגוד לקיים כיום, בו נקראות רוב ההערכות רק בתום תהליך ההתמחות, ההערכות השנתיות תשמשנה כ"רמזורים" המאפשרים או לא מאפשרים לעבור משנה אחת לאחרת בהתמחות. במידת הצורך יפורטו התחומים הזקוקים לשיפור והאמצעים להשגתם, כגון: הדרכה נוספת, טיפול אישי, וכו', או גם הפסקת ההתמחות והמשך טיפול הוועדה המקצועית הקלינית.

3. טופס הערכת מתמחה יכלול סולם הערכות מספריות. מיד לאחר רישום ההערכה היא תובא לידיעת המתמחה כחלק משיחת משוב.

4. הציון המספרי בהערכה המסכמת צריך להיות 70 לפחות על מנת לעבור משנה לשנה, וכדי ששנת ההתמחות של המתמחה תוכר על ידי הועדה המקצועית.

5. על הפסיכולוג האחראי על ההתמחות חלה אחריות על מילוי הערכת מתמחה בכל סוף שנה והעברתן לתיק האישי של המתמחה במשרד מועצת הפסיכולוגים.

 

ב. הצגות מקרה במהלך ההתמחות

במהלך ההתמחות על המתמחה לבצע לפחות 2 הצגות מקרה של 2 מטופלים שונים בפורום פנים מוסדי. הצגות המקרה ישקפו ויקיפו את תהליך האבחון והערכה, המשגה וקביעת תכנית טיפולית בהתאם לבעיה ולגישה הטיפולית שנבחרה. טופס הערכת המתמחה יכלול סעיף הנוגע להערכת הצגת המקרה (מידת העצמאות בהכנת המקרה, המשגת המקרה, היכולת לתת אבחנה ואבחנה מבדלת, היכולת להתדיין במהלך הצגת המקרה). הכתוב בטופס ההערכה יובא לידיעת המתמחה.

 

ג. מבחן ידע

יערך מבחן ידע עדכני בכתב, אשר יכלול נושאים של חוק ואתיקה, אבחון והערכה וטיפול. המבחן יתקיים לקראת סיום שנה ג' להתמחות. הבסיס לדרישה זו הוא שבמהלך 3 השנים הראשונות להתמחות קיים גוף ידע שעל המתמחה לרכוש. ידע זה אמור להשליך על עבודתו הטיפולית. לצורך חיבור מבחן בכתב יאוגד צוות מקצועי שיורכב מנציגי השדה והאקדמיה. הצוות יעסוק במשותף בהגדרת החומר התיאורטי הנדרש ללמידה לקראת המבחן ובחיבור שאלות המבחן עצמו. הבחינה תתבסס על ביבליוגרפיה שתועבר מראש למקומות ההתמחות. החומר במבחן יקיף 3 גישות תיאורטיות (דינאמית, התנהגותית קוגניטיבית ומערכתית) ו 3 תחומי תוכן: חוק ואתיקה, אבחון והערכה, פסיכותרפיה. הצוות המקצועי יוחלף בצוות חדש כל X שנים.

 

ד. בחינת סיום התמחות

בסיום ההתמחות תתקיים בחינה בעל פה בפני ועדת בחינה. בחינת הסיום תכלול שני חלקים: האחד מתמקד באבחון והערכה. השני מתמקד בטיפול.

בפני הנבחן עומדות שתי אפשרויות:

1. הבאת מקרה אחד הכולל את כל תהליך האבחון וההערכה ואת הטיפול הנגזר ממנו.

2. הבאת 2 מקרים נפרדים: כאן מקרה אחד יתמקד בפסיכותרפיה ומקרה שני יתמקד בשאלה האבחונית ובכלים שנבחרו לבדיקת שאלת ההפניה וכו'. מטופלים ו/או נבדקים שיובאו למבחן יהיו אלה שהמתמחים טיפלו בהם ו/או אבחנו אותם במהלך ההתמחות. החומר לבחינה בתחום האבחון וההערכה יכלול שימוש בכלים שנבחרו כמתאימים לשאלה האבחונית (ראה הנחיות לאבחון ב"מסמך הליבה" ו"דף הנחיות למתמחה לקראת בחינה").

 

ה. ציון סופי

הציון הסופי בסיום ההתמחות יהיה ציון משוקלל שיורכב מ:

הערכות מדריכים – ציון מינימום 70 - 50% מהציון המשוקלל

מבחן ידע* – ציון מינימום 80 - 20% מהציון המשוקלל

בחינת סיום התמחות – ציון מינימום 70 - 30% מהציון המשוקלל

*דרישת מינימום למבחן ידע גבוהה שכן מדובר במבחן הניתן לבדיקה אובייקטיבית (מבחן אמריקאי).


- פרסומת -

 

הערכת תהליך ומקום התמחות ע"י המתמחים

בסיום כל אחת משנות ההתמחות יעבירו המתמחים הערכה אנונימית על מקום ותהליך ההתמחות ישירות למשרד מועצת הפסיכולוגים. ההערכה מבוססת על שאלון שגובש בזמנו על ידי ועד המתמחים בשיתוף הועדה המקצועית.

ההערכה תכלול 3 היבטים מרכזיים:

א. עמידת המוסד בקריטריונים להכרה במוסד מוכר להתמחות.

ב. התייחסות להדרכות בפסיכותרפיה ובאבחון והערכה )נושאים כגון: שביעות רצון מהגיוון, מהרמה המקצועית, מהיחס, פתיחות, גמישות, וכד'(, והתייחסות לסמינרים התיאורטיים.

ג. הערכה כוללת של המוסד כמקום להתמחות בפסיכולוגיה קלינית.

 

משוב על תהליך ומקום ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית

מתמחה יקר/ה,

הועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית מבקשת לקבל משוב לגבי מקום ותהליך ההתמחות שלך בסיום כל שנת
התמחות. תשובותיך יתנו לועדה מידע על איכות תהליך ההתמחות ומקום ההתמחות. לפניך שאלון אנונימי המתייחס
להיבטים שונים.

תודה על שיתוף הפעולה.

 

מהלכים אופרטיביים ליישום:

הקווים המנחים ושאלון ההערכה שלעיל דורשים מהלכים אופרטיביים לשם יישומם, וביניהם:

  • מחשוב המערכת במשרד המועצה למעקב אחר כלל ההערכות במהלך ההתמחות.
  • מימון משרד הבריאות למחשוב המערכת וכן להטמעת השינויים בשדה.
  • הקמת תת ועדה הכוללת צוות מקצועי שיעסוק בהיבטים השונים של בחינות הידע.
  • התייעצות הועדה המקצועית עם המחלקה המשפטית של משה"ב לגבי היבטים משפטיים בהחלטות הקשורות, למשל, בהערכת מתמחים (הפסקת התמחות למתמחה שלא הגיע לציון מינימום; אפשרות למידע אנונימי לגבי מקום התמחות) ועוד.

 

כ"ז בשבט, התשע"ז

23 פברואר 2017

22755217


תגיות:

מטפלים בתחום

מטפלים שאחד מתחומי העניין שלהם הוא: התמחות
עירית פרלמן
עירית פרלמן
פסיכולוגית
ירושלים וסביבותיה, אונליין (טיפול מרחוק)
ג׳ניה קטלן
ג׳ניה קטלן
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
אליוט גרהם
אליוט גרהם
פסיכולוג
ירושלים וסביבותיה, אונליין (טיפול מרחוק)

עוד בבלוג של יובל בלינקי

תגובות

הוספת תגובה לפוסט

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.