לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
 

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – טיפול באמצעות אמנויות), התשפ"ב–2021

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק שהוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בכסלו התשפ"ב, 08.11.2021:

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2008 (להלן – החוק), מסדיר כיום את העיסוק במקצועות אלה: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות בתקשורת, תזונה-דיאטנות, קרימינולוגיה קלינית, פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית וכירופרקטיקה.

בהצעת חוק זו מוצע להסדיר את הטיפול באמצעות אמנויות כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים במקצוע זה ולהגן על בריאות הציבור.

טיפול באמצעות אמנויות הוא שם כולל למקצועות שבהם נעשה שימוש בתהליכי יצירה והבעה אמנותיים בטיפול בהפרעות נפשיות, התנהגותיות, התפתחותיות ואורגניות. המקצועות כוללים טיפול באמנות חזותית, טיפול במוסיקה, טיפול בתנועה ומחול, דרמה תרפיה, פסיכודרמה, וביבליותרפיה. מטפלים באמצעות אמנויות מועסקים במוסדות בריאות, רווחה, שיקום וחינוך ועובדים עם מגוון אוכלוסיות במתכונת פרטנית וקבוצתית.

בשנת 1992 פורסם חוזר מנכ"ל (02/1992) ראשון בנושא, שבו הוגדר המקצוע ונקבעו הדרישות לקבלת תעודת הכרה במעמד מטעם משרד הבריאות למטפלים באמצעות אמנויות (יצירה והבעה). בהתאם לפסק הדין בבג"ץ 2921/03, באפריל 2004, בוטל הנוהל של משרד הבריאות שלפיו הונפקה תעודת הכרה במעמד למטפלים באמנויות. בהתאם לפסק הדין בבג"ץ 1423/05, מיוני 2005, רשאים מעסיקים ציבוריים ואחרים להעסיק במקצועות אלה גם את מי שאין בידיו תעודת הכרה במעמד. החל מיולי 2005, משרד הבריאות אינו מנפיק עוד תעודות הכרה במעמד לבעלי מקצועות רפואיים שמקצועם אינו מוסדר בחוק, וביניהם למטפלים באמצעות אמנויות. 

בדיונים שונים שהתקיימו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת מאז שנת 2008, נידון תהליך ההכרה בלימודים במקצוע זה לתואר שני על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). בינתיים נקבעה במקצוע טיפול באמצעות אמנויות, ע"י המועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות, סטנדרטיזציה אקדמית, והוגדרו דרישות הכשרה מעשית הכוללות השלמת 600 שעות במהלך התואר השני ו-960 שעות של הכשרה מעשית מתקדמת לאחר התואר בפיקוחו של מוסד מוכר להשכלה גבוה שמעניק תואר אקדמי שני בטיפול באמצעות אמנויות. כיום, 8 מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה בישראל מכשירים מטפלים לתואר מוסמך (תואר שני) בטיפול באמצעות אמנויות: אוניברסיטת חיפה (כולל שלוחת מבח"ר בבני ברק למגזר החרדי), אוניברסיטת בר אילן, מכללת סמינר הקיבוצים, המכללה האקדמית תל חי, המכללה האקדמית דוד ילין, מכללת לוינסקי, המכללה האקדמית בית ברל, הקריה האקדמית אונו (ביה"ס לחברה ואומנויות). כמו כן, בהתאם להנחיות המל"ג ממרס 2013, קיימות כיום חמש תכניות להשלמת תואר שני אקדמי ייעודי, כולל במגזר החרדי, עבור מטפלים שסיימו עד לדצמבר 2018 תוכניות תעודה במוסד מוכר להשכלה גבוהה.

בכל שנה פונים בישראל למעלה ממיליון אנשים למטפלים באמצעות אמנויות לצורך קבלת טיפול.  תחום הטיפול באמצעות אמנויות בישראל מגלגל למעלה ממיליארד שקלים חדשים בשנה והערכות מומחים גורסות שימשיך במגמת צמיחה לאור הגידול במודעות הציבורית לתופעות כגון קשיים רגשיים, הפרעות התנהגות, קשיי למידה, קשיי ריכוז ומשברים נפשיים בייחוד של צעירים ואוכלוסיות מוחלשות.

בהיעדר חקיקה המסדירה מקצוע זה, אין כל פיקוח, בקרה או מעקב על תנאי הכשירות לעיסוק במקצוע ועל התנאים בהם ניתנים הטיפולים. כמו כן, אין כיום כל יכולת מעקב אחר איכות הטיפולים, על התקנים בהם מועסקים המטפלים ואין מזור לאלו שנעשה להם עוול במסגרת קבלת טיפול רשלני בנושאים שעלולים להשפיע על נפשו של אדם.

התיקון המוצע לחוק יאפשר לקבוע תנאים וסטנדרטיזציה מקצועית, הנדרשים כתנאי לזכות להיקרא מטפל באמצעות אמנויות בישראל, לרבות תנאים לקבלת תעודת מקצוע ובהם תנאי כשירות, סדרי בחינות, חובות אמון וכללי אתיקה מקצועית, סדרי משמעת ועונשין, חובות כלפי מטופל, הגבלת פרסום מוטעה, פיקוח, אחריות רישום המטפלים ואחריות על הכרה בתעודות הכשרה ממוסדות בחוץ לארץ.

הצעת החוק נועדה להסדיר את הבקרה של משרד הבריאות על המקצוע ואת הסמכות של שר הבריאות להתקין תקנות לעניין חוק זה ככל שימצא לנכון ובהתייעצות עם ועדה מקצועית מייעצת. יודגש, כי הסדרת המקצוע תחזיר למקצוע ולמטפלים את ההכרה שנלקחה מהם עם ביטול תעודת הכרה במעמד מטעם משרד הבריאות בשנת 2005.

הצעת חוק זו הינה ברוח שתי פסיקות בג"ץ בנושא הסדרת מקצוע הטיפול באמצעות אמנויות. הראשונה קבעה כי "העיכוב בהשלמת הליך החקיקה, אשר גורר עימו השלכות כואבות ויקרות על המבקשים לעסוק בתחום...מוטב לטובת כל הפועלים בתחום כי תסתיים המלאכה תוך זמן סביר... הימשכות ההליכים עשויה, אף שלא במכוון, לפגוע במתן שרותי פרא-רפואיים לציבור הנזקק להם..." (בג"ץ 647/11 כיוונים – מכון לפסיכודרמה וקבוצות בע''מ נ' ד''ר רוני גמזו, מנכ''ל משרד הבריאות (פורסם בנבו, 22.08.2012)). בשנייה,  פסק בג"ץ כי "אין חולק כיום על חשיבות מקצוע 'הטיפול באמצעות אומנויות'. המדובר במקצוע שעוסק בטיפול נפשי באמצעות הבעה ויצירה. מכאן הצורך על פניו לבחון את הסדרתו בחוק" (בג"ץ 11/19 האגודה לטיפול באומנויות בישראל נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו, 02.10.2019)).

 

הצעת חוק הסדרת העיסוק בטיפול באמצעות אמנויות

להלן עיקר סעיפי הצעת החוק. הנוסח המלא של הצעת החוק זמין באתר הכנסת

תיקון סעיף 2

בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2008‏  (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "מחלקה מוכרת לאורתופדיה" יבוא:

""מטפל באמצעות אמנויות" – מי שניתנה לו תעודת מטפל באמצעות אמנויות המנויה בטור ג' בתוספת הראשונה;" 

תיקון סעיף 58

בסעיף 58 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (כא) יבוא:

"(כב) מי שיש לו תואר אקדמי ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה, והיתה בידו עד יום כ"ט בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018) תעודה המעידה על סיום לימודיו בתכנית תעודה לטיפול באמצעות אמנויות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, זכאי לקבל תעודה של מטפל באמצעות אמנויות לפי חוק זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך ומתקיימים בו התנאים הקבועים בפסקאות (1), (2), (4) ו-(5) שבסעיף 8. 

(כג) מי שסיים את לימודיו והוא זכאי לתואר אקדמי שני בטיפול באמצעות אמנויות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, גם אם טרם הוענק לו התואר האמור, זכאי לקבל תעודה של מטפל באמצעות אמנויות לפי חוק זה, ובלבד שהגיש בקשה לכך ומתקיימים בו התנאים הקבועים בפסקאות (1), (2), (4) ו-(5) שבסעיף 8.

(כד) מי שהיתה בידו ביום ט"ו בתמוז התשס"ה (22 ביולי 2005) תעודת הכרה במעמד במקצוע מטפל באמצעות אמנויות, לרבות תעודת הכרה זמנית, זכאי לקבל תעודת מטפל באמצעות אמנויות לפי חוק זה ובלבד שהגיש בקשה לכך ומתקיימים בו התנאים הקבועים בפסקאות (1), (2), (4) ו-(5) שבסעיף 8".

 

תיקון התוספת הראשונה

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פרט 8 יבוא:

"9. טיפול באמצעות אמנויות

(1) תואר אקדמי שני בטיפול באמצעות אמנויות או תעודת הכשרה מקצועית בטיפול באמצעות אמנויות, הכוללים 600 שעות הכשרה מעשית, באחד מתחומים אלה (בפרט זה – תחום הטיפול): תעודת מטפל באמצעות אמנויות, בציון תחום הטיפול

(א) אמנות חזותית;

(ב) ביבליותרפיה;

(ג) תנועה ומחול;

(ד) מוסיקה;

(ה) דרמה תרפיה;

(ו) פסיכודרמה;

(2) הכשרה מעשית מתקדמת, הכוללת הדרכה, בהיקף של 960 שעות במסגרת מוסד מוכר להשכלה גבוהה שמעניק תואר אקדמי שני בטיפול באמצעות אמנויות ובפיקוחו, וזאת נוסף על הכשרה מעשית בהיקף של 600 שעות שנכללת בלימודי התואר האקדמי השני; הוראות פסקה זו יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי הכשרה מעשית במסגרת מוסד המעניק תעודת הכשרה מקצועית בטיפול באמצעות אמנויות.

(3) עמידה בבחינות שקבע המנהל."

 

תגיות:

נערך לאחרונה ב-6/2/2022 15:44