לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
לקראת בחירות בוועדות המקצועיות עם נהלי בחירה מתוקנים

לקראת בחירות בוועדות המקצועיות עם נהלי בחירה מתוקנים

מועצת הפסיכולוגים | 2/11/2010 | הרשמו כמנויים

‏‏בשנה האחרונה הסתיימה הכהונה של חברים רבים המכהנים בוועדות המקצועיות הפועלות מטעם מועצת הפסיכולוגים. המועצה האריכה את כהונת החברים המכהנים עד ל-16 בינואר 2011, מועד בו המועצה תתכנס שוב ותבחר חברים לוועדות. הארכת הכהונה אפשרה למועצה לדון בדו"ח שהוגש לה על נהלי בחירות ולהגיע לנוסח המקובל על מרבית חבריה. נוסח זה אושר היום סופית על-ידי חברי המועצה ואני מעתיקו למטה בהתאם לגישה שאומצה על-ידי המועצה החדשה ליישום עקרונות של שקיפות, ייצוגיות ומנהל תקין.

המועצה מאצילה סמכות רבה לוועדות המקצועיות והן מקבלות החלטות חשובות המעצבות את פני המקצוע ומשפיעות באופן אישי על חברים רבים שפונים לוועדות בעניינים שונים. עלינו האחריות לדאוג שהליך מינוי החברים יביא לשורות הוועדות את המועמדים הטובים ביותר שקיימים בין שורותינו. המועצה יכולה להבטיח הליך הוגן ותקין של בחירות, אך בידכם, החברים בשטח, להביא לידי ביטוי מעשי את היכולת המקצועית והמוטיבציה לקדם את ענף הפסיכולוגיה.

בקרוב נפרסם קול קורא – אנא קראו בעיון את תנאי הסף הנדרשים מהמועמדים ואת ההליך להגשת מועמדות.

שיהיה לנו בהצלחה,

פרופסור יואל אליצור

יו"ר מועצת הפסיכולוגים

נהלים לבחירת חברים לועדות המקצועיות הפועלות מטעם מועצת הפסיכולוגים

בעקבות דיון של מועצת הפסיכולוגים בדו"ח המסכם של הועדה שמנתה המועצה לבחינת וגיבוש נהלים לבחירת חברים לועדות המקצועיות הפועלות תחת מועצת הפסיכולוגים, מאשרת המועצה את ההצעה הבאה לנוהל בחירת חברים לוועדות המקצועיות ולוועדות אחרות שהמועצה ממליצה או ממנה את חבריהן :

1. עקרונות כלליים

על הנהלים -

1) לעלות בקנה אחד עם הדרישות והמגבלות הקבועות בחקיקה ובתקנות;

2) לענות על עקרונות ההגינות, השיקוף, הפתיחות והשקיפות;

3) לאפשר ולעודד בחירתם של המועמדים המתאימים ביותר לתפקיד במטרה לתרום להתנהלותו המקצועית והאתית של המקצוע.


- פרסומת -

2. פרסום

א. הבחירה לוועדות השונות תתקיים פעמיים בשנה: במפגשים של המועצה שמתקיימים בתקופת החורף ובתחילת הקיץ.

ב. לפחות 90 יום לפני המועד המתוכנן לבחירת חברים חדשים על-ידי המועצה, תודיע מנהלת ענף מועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות ליו"ר הוועדות וליו"ר מועצת הפסיכולוגים על חברי הוועדות המקצועיות העומדים לסיים את הקדנציה שלהם עד לאותה פגישת מועצה . . חבר ועדה מקצועית שהחליט לפרוש לפני סיום כהונתו, יודיע על כך לוועדה ולמנהלת ענף מועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות לפחות 90 יום לפני מועד הפרישה. הודעה כאמור תועבר לידיעת יו"ר מועצת הפסיכולוגים עם קבלתה.

ג. לפחות 70 יום לפני המועד שקבעה מועצת הפסיכולוגים לקיום הבחירות, תפרסם המועצה הודעה על קיומן של בחירות לוועדות המקצועית, ובהודעתה תזמין מועמדים העומדים בתנאי הכשירות להגיש מועמדותם. הפרסום יכלול את המועד שבו תתכנס המועצה לעריכת הבחירות וכן את המועד האחרון להגשת מועמדות, אשר לא יהיה מוקדם מ-30 יום מיום פרסום המודעה ולא יאוחר מ-35 יום לפני מועד הבחירות. העתק ההודעה יועבר עם פרסומה לחברי מועצת הפסיכולוגים וחברי הוועדות המקצועיות שאליהן תערכנה בחירות.

3. הגשת מועמדות

א. מועמד יגיש מועמדותו למנהלת ענף מועצת הפסיכולוגים במשרד הבריאות לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת המועמדות וזאת על ידי מילוי טופס קורות חיים בעברית להגשת מועמדות שיקבל ממנהלת הענף ו/או שיורד מאתר המועצה לכשתקום. הטופס יפרט את המידע הנדרש מכל מועמד, ובכלל זה מידע המתייחס לקריטריונים המפורטים בסעיף 5. למען שמירה על טוהר המקצוע ומתוך מודעות לחשיבות של מעמד חברי הוועדות המקצועיות, יידרש המועמד לציין באותו טופס באם הורשע בעבירת משמעת או בעבירה שיש עימה קלון, תוך פירוט העבירה או העבירות. המועמד יידרש לדווח גם באם ננזף על-ידי וועדת האתיקה של הפ"י ולפרט את הנזיפה. כמו-כן יידרש המועמד לדווח על תלונות תלויות ועומדות הן בוועדת משמעת והן בוועדת אתיקה.

ב. עם תום המועד האחרון להגשת המועמדות ולא יאוחר מ-28 יום ממועד הבחירות תעביר מנהלת ענף מועצת הפסיכולוגים את קורות החיים ליו"ר מועצת הפסיכולוגים ולחברי הועדה המקצועית הרלבנטית. הועדה תגבש המלצות באשר למועמדים המועדפים עליה על פי הקריטריונים המנויים בסעיף 5 להלן. כן רשאית הוועדה לחוות דעתה באשר למספר החברים המתאים לפעילות הוועדה – בין שלושה לשבעה – לאור הרכבה הנוכחי והאתגרים הניצבים בפניה. הוועדה תיתן הסבר להמלצות באופן שיאפשר לחברי המועצה להבין כיצד פעלה הוועדה ליישום הקריטריונים המפורטים בסעיף 5. הוועדה תעביר את את ההמלצה וההסבר למנהלת ענף מועצת הפסיכולוגים לא יאוחר מ-18 יום לפני מועד הבחירות. יו"ר מועצת הפסיכולוגים שיעיין בהמלצות אלו ובקורות החיים של המועמדים רשאי להעביר למועצה, לא יאוחר מ-10 יום לפני מועד הבחירות, את חוות דעתו על ההמלצות ועל המועמדים בהתאם לקריטריונים המנויים בסעיף 5 להלן בבחירת חברי הוועדות.

4. בחירות

א. הבחירות תתקיימנה ככל שניתן לפני סיום כהונתו של חבר בוועדה, על מנת למזער כהונה בהרכב חסר.

ב. לפחות 10 ימים לפני מועד הבחירות תעביר מנהלת הענף לחברי מועצת הפסיכולוגים את שמות החברים הממשיכים והפורשים בכל וועדה שאליה יערכו בחירות, בציון הקריטריון המופיע בסעיף 5ב' לגבי חברי הוועדה הממשיכים והפורשים ולגבי המועמדים. זה גם המועד האחרון שבו תעביר מנהלת הענף לחברי מועצת הפסיכולוגים את שמות המועמדים בצירוף קורות חיים הכוללים את כל הפרטים הרלבנטיים כמפורט בסעיף 3א. כן תעביר המנהלת במועד זה את המלצות הוועדות המקצועיות באשר למועמדים ולמספר החברים כמפורט בסעיף 3ב וההסבר של הוועדה להמלצות אלו.

ג. במועד הבחירות תקיים מועצת הפסיכולוגים דיון במועמדויות. בתום הדיון תתקיים הצבעה חשאית. כל חבר מועצה יוכל לבחור מספר מועמדים לוועדה כמספר המקומות שעומדים לבחירה באותה וועדה, תוך התייחסות להמלצות הוועדה. באופן עקרוני, גם הפרוטוקול של דיון זה יהיה פתוח לציבור פרט לנושאים אישיים הקשורים למועמדים.

ד. המועצה רשאית לאשר הצבעה של חבר מועצה שתועבר למנהלת ענף מועצת הפסיכולוגים לפני הדיון של המועצה רק במידה והשתכנעה שנסיבות ההיעדרות מצדיקות זאת. המטרה היא לעודד דיון במועמדים ולצמצם הצבעות של חברים שאינם משתתפים בדיון, אך לאפשר לחברים להצביע אם נבצר מהם להשתתף בדיון.

ה. על לפחות מחצית מחברי מועצת הפסיכולוגים להשתתף בהצבעה בכדי שתקבל תוקף.

5. איוש: קריטריונים

א. כל ועדה מקצועית תדרג את המועמדים אשר לדעתה מתאימים למלא את תפקידיה של הועדה המקצועית המוגדרים בדין, וזאת בהתחשב בהערכת הוועדה את כישוריהם, ניסיונם, תכונותיהם האישיות והתאמתם לעבודת הצוות הנדרשת כפי שכל אלה עולים מקורות חייהם.


- פרסומת -

ב. קריטריון נוסף לדירוג המועמדים על-ידי הוועדה הוא להעניק ככל שניתן ייצוג הולם של הגישות המרכזיות הקיימות בתחום המקצועי של הוועדה.

ג. מועצת הפסיכולוגים תבחן את המלצותיה של הוועדה לאור קריטריונים א' וב' ותבחר את המועמדים המתאימים ביותר לדעתה בהתאם לקריטריונים אלו.

6. הודעה

לאחר מועד הבחירות תפורסם הודעה בדבר המועמדים שנבחרו.


תגיות:

מטפלים בתחום

מטפלים שאחד מתחומי העניין שלהם הוא: תחנות בריאות הנפש, שירותים פסיכולוגיים, ניהול ומנהיגות, ממסד וחוק
רונית סיסו
רונית סיסו
פסיכולוגית
תל אביב והסביבה
אורנה קנו
אורנה קנו
מוסמכת (M.A) בטיפול באמצעות אמנויות
חיפה והכרמל, אונליין (טיפול מרחוק)
אמין איסחקוב
אמין איסחקוב
פסיכולוג
רחובות והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
אולגה וישניה
אולגה וישניה
פסיכולוגית
כרמיאל והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק)
עדי אלחדף
עדי אלחדף
פסיכולוג
תל אביב והסביבה, אונליין (טיפול מרחוק), רמת גן והסביבה
ד"ר תום רן
ד"ר תום רן
פסיכולוג
תל אביב והסביבה, פתח תקוה והסביבה, רמת גן והסביבה

עוד בבלוג של מועצת הפסיכולוגים

תגובות

הוספת תגובה לפוסט

חברים רשומים יכולים להוסיף תגובות והערות.
לחצו כאן לרישום משתמש חדש או על 'כניסת חברים' אם הינכם רשומים כחברים.

אין עדיין תגובות לפוסט זה.