לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
אני מסכימ.ה להצטרף לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים ומידע שיווקי
זכור אותי
 

חוק העונשין - יחסי מטפל מטופל; איסור קיום קשר מיני בין מטפל ומטופל

חוק זה התקבל ב-17 בנובמבר 2003 והוא מאחד שתי הצעות לתיקון חוק העונשין. האחת בנושא יחסי מטפל-מטופל, והשניה בנושא איסור קיום קשר מיני בין מטפל ומטופל.

 

חוק העונשין (תיקון מס' 77), התשס"ד-­2003*

תיקון סעיף 346

1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן ­ החוק העיקרי), בסעיף 346, האמור בסעיף קטן (א) יסומן כפסקה "(ו)" ואחריה יבוא:

"(2) לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שבעל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לקטינה טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה האמור תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי."

תיקון סעיף 347

2. בסעיף 347 לחוק העיקרי, האמור בסעיף קטן (א) יסומן כפסקה "(1)" ואחריה יבוא:

"(2) לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות­, חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי."

הוספת סעיף 347א

3. אחרי סעיף 347 לחוק העיקרי יבוא:

347א.  יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

(א) בסימן זה

"טיפול נפשי" -­ אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות, שנעשו באופן מתמשך, בדרך של מפגש פנים אל פנים, כדי לסייע לאדם הסובל ממצוקה, הפרעה, מחלה או בעיה אחרת, שמקורן רגשי או נפשי;

"מטפל נפשי" -­ מי שעוסק, באופן מקצועי, במתן טיפול נפשי, כמשלח יד או מכוח תפקיד, והוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי, או מי שמתחזה לאחד מאלה.

(ב) מטפל נפשי הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול נפשי על ידו ועד תום שלוש שנים מסיום הטיפול כאמור, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם על ידו, דינו ­- מאסר ארבע שנים­; לענין סעיף קטן זה יראו מעשים כאמור שנעשו במהלך התקופה שבה ניתן הטיפול הנפשי כאילו נעשו תוך ניצול תלות נפשית ממשית כאמור; חזקה זו לא תחול אם המעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי."

תיקון סעיף 348

4. בסעיף 348 לחוק העיקרי -

(ו) האמור בסעיף קטן (ד) יסומן כפסקה "(1)" ואחריה יבוא:

"(2) לענין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שעשה מעשה מגונה באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים, והמעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.";

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד1) מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 347א(ב), דינו ­ מאסר שלוש שנים."

תיקון סעיף 350

5 .בסעיף 350 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "בו או באדם אחר".

 

אריאל שרון, ראש הממשלה

יוסף (טומי) לפיד, שר המשפטים

משה קצב, נשיא המדינה

ראובן ריבלין, יושב ראש הכנסת

 

התקבל בכנסת ביום כ"ב בחשון התשס"ד (17 בנובמבר 2003)


 

דברי הסבר להצעת חוק העונשין (תיקון - יחסי מטפל-מטופל), התש”ס-2000

של חברי הכנסת: אופיר פינס-פז, תמר גוז'נסקי, אילן גילאון, אבשלום וילן, אברהם יחזקאל, ציפי לבני, רחמים מלול, יהושע מצא, משה קצב, אברהם רביץ ומאיר שטרית.

מוצע להביא לחקיקה דחופה אשר תביא לטיהור תחום בריאות הנפש מפעילות מזיקה. כנסת ישראל נתנה מזה כבר ביטוי לחוסר הסכמתה עם תופעות פסולות של הטרדה מינית, הן במקום העבודה והן במסגרת טיפול נפשי וזו באה לידי ביטוי בחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998.

על פי המצב המשפטי כיום, הצעות חוזרות בעלות אופי מיני למטופל והתייחסויות חוזרות המופנות למטופל, המתמקדות במיניותו, זכו לטיפול חקיקתי ספציפי והינן עבירות ברות עונשין. בניגוד בולט, ביצוע אקט מיני או ארוטי מזיק של מטפל במטופל במרמה, במסווה טיפולי או תחת השפעת המטפל, לא זכה לטיפול מתאים ובנסיבות מסויימות אף עשוי לעבור ללא כל ענישה.

בתי משפט נדרשו לסוגיה זו מזה כבר ואף הביעו עמדתם כנגד פעילות מזיקה זו בפסיקה בעניין זה, ראה ע.פ. 7024/93 אליהו פלח נ' מדינת ישראל מט(1) 2.

כמו לסבך את הבעיה, האקט המיני או הארוטי נעשה בחדרי חדרים ובחשאי, כאשר המטופל פעמים רבות נותר ניזוק ואינו יכול או כשיר לעמוד על זכויותיו כדוגמת נפגע אחר; אף אם יבקש מזור בפניה אל הערכאות בהליך פלילי, תדרש הצגת ראיות אשר יעמדו במבחן מידת ההוכחה הנהוג במשפט הפלילי - "למעלה מספק סביר"; הלכה למעשה, תהא זו מלתו כנגד מילת המטפל המואשם, אותו הגורם אשר לפרקים, רישומיו ודבריו הם החומר הראייתי הזמין היחידי מן המפגש נשוא התלונה.

תכלית תיקון חוק זה הינה לאזן את חוסר השיוויון המאפיין את יחסי המטפל-מטופל ולהקנות למערכת המשפט ולנפגעים ובני משפחותיהם כלים אפקטיביים רבי עוצמה בהם יתאפשר השימוש על מנת לגלות ולכרות את תופעת הניצול המחפיר אשר מתבצע במסווה טיפולי וכן למתוח קו אדום אשר לא יוסג בתחום הטיפול הנפשי.

 

דברי הסבר להצעת חוק העונשין (תיקון - איסור קיום קשר מיני בין מטפל ומטופל), התשס”א-2001

של חברת הכנסת נחמה רונן

רבים הם הפונים כיום לאנשי מקצוע לשם קבלת עזרה נפשית. במקביל הופכת בשנים האחרונות בעיית הניצול המיני של מטפל את מטופלו להיות בעיה מטרידה ביותר בגלל הנזקים הנפשיים החמורים שהיא גורמת למטופלים שנוצלו. במערכת יחסים בה אי השוויון הינו אינהרנטי לאותה מערכת היחסים, כמו בייעוץ ובטיפול נפשי, קמה חזקה כי הסכמה לקשר מיני בין הצדדים הושגה תוך ניצול אותו מצב של חוסר שוויון ושל תלות רגשית במטפל. קשרי אהבה מיניים בין מטפל למטופל, אינם מתקיימים בלא השפעה אמיתית של עמדות הכוח השונות שלהם, על כן יסוד הניצול קיים בכל מימוש של קשר מיני כזה. למרות זאת, אין החוק מספק הגנה מתאימה למטופלים מפני ניצול מסוג זה; סעיפי החוק הנוגעים לניצול מיני מצומצמים מאוד ובחוק העונשין לא מופיעה התייחסות מפורשת לנושא של קשר מיני אסור בין מטפל למטופל. בכל מקום בו מוזכר ניצול מיני הנובע מיחסי מרות או תלות, מפנה המחוקק את הגנתו כלפי קטינים בלבד, או למעשה כלפי קטינים אשר מלאו להם ארבע עשרה שנים, או שש עשרה שנים. ההתייחסות כלפי בגירים בסוגיית הניצול המיני היא במקום בו הקשר המיני ארע כתוצאה מניצול מרות ביחסי עבודה או שירות, או כשמדובר בקורבן שהיא חולת נפש או סובלת מליקוי שכלי. המחוקק אינו מכוון לאפשרות כי הקשר ארע כתוצאה מניצול יחסים אי שוויוניים אחרים כלשהם, כגון יחסי תלות בין מטפל ומטופל.

הבעיה המטופלת בחוק המוצע זכתה להתייחסות בארצות הברית. לדוגמא:

במדינות מישיגן וניו-המפשייר קיימים חוקים העוסקים באופן כללי בקשר מיני הנוצר תוך כדי טיפול רפואי כלשהו, ואילו במדינות אחרות קיימים חוקים מפורשים העוסקים ביחסי מטפל-מטופל. החוק הקיים במדינת קולורדו מחיל פרק הדן במפורש בניצול מיני של מטופל בפסיכותרפיה על ידי מטפל. גם החוק הקיים במדינת מינסוטה מגדיר מגע מיני בין מטפל ומטופל, במהלך טיפול, כעבירה. במדינת ויסקונסין קיים חוק האוסר על מגע מיני בין אדם הרואה עצמו כמטפל ובין מטופל, בלא לבחון האם המגע המיני ארע תוך כדי מהלך הטיפול עצמו. החוק במדינת קליפורניה שונה בשנת 1989 על מנת שיכלול בתוכו ניצול מיני על ידי מטפל. החוק שם כולל גם מטפלים בלא רשיון.

הצעת החוק באה להשלים את החסר הקיים בכל הנוגע לניצול מיני של מטפל את מטופלו.

 

תגיות:

נערך לאחרונה ב-1/2/2021 13:31