אורית גודקאר, פסיכולוגית

פסיכולוגיה חינוכית

פרוייקט מעג"ן - מערך תומך גן

סיכום פרוייקט מעג"ן
תאריך פרסום: 3/1/2007

אורית גודקאר
פסיכולוגית חינוכית
ורכזת צוות מעג"ן
 
טל עמית
מרפאה בעיסוק
 
ארנה אלבז
קלינאית תקשורת

-----------------------------------------------------

עיריית רמת גן, מחלקת גני הילדים והשירות הפסיכולוגי החינוכי, חברו לעמותת "אשלים" לשם מימון ותמיכה בפרוייקט מעג"ן. זאת, מתוך שאיפה להרחיב את טווח השירותים הניתנים בגיל הרך ולכלול בהם גם את הילדים בגני טרום חובה, ומתוך הכרה כי טיפול מונע בגיל מוקדם ככל האפשר יעיל יותר מטיפול לאחר התגבשות הקשיים, בגיל מבוגר יותר.

פרוייקט מעג"ן יצא לדרך בשנה"ל תשס"א והופעל בשנים עשר גני טרום חובה עירוניים, מ"מ וממ"ד. בהמשך השתתפו בפרוייקט שלושה עשר גני ילדים מ"מ וממ"ד, ושתי גננות משלימות. הפעילות כוללת השתלמות לגננות ולעובדות הגנים, וביקורים בגנים לשם תצפיות, התייעצויות ובניית תוכניות עבודה. בגן מסוים, בו זוהתה בעייתיות מיוחדת בהרכב האוכלוסייה היתה התערבות אינטנסיבית יותר של צוות מעגן, שכללה סקרינינג (סינון לשם איתור קשיים) של כל ילדי הגן. טופלו גם מקרי חירום בגנים, נעשתה הדרכה באשר לתפקיד פקידת סעד לחוק נוער, וכן פנינו ויידענו את המכונים להתפתחות הילד, הגורמים המטפלים בקהילה, אודות הפרוייקט. טבע העבודה השתנה לאורך השנים על פי הצרכים שהגדירו הגננות וכחלק מתהליך צמיחה התפתחותי.

בהמשך, יפורטו הישגי התוכנית בשלושת שנותיה, כפי שדווחו על ידי הצוותים, צוות ההיגוי העירוני שליווה את התוכנית, והערכת המדריכות בצוות מעג"ן.

 

יעדים

צוותים חינוכיים

 • העצמת הצוות החינוכי כולו – הגננת, העובדת והגננת המשלימה -בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן, ובעבודה עם הורי הילדים.
 • העצמת הצוותים בעבודה מול הורי הילדים.
 • הכשרה והתמקצעות של הצוותים החינוכיים בגנים השותפים לפרוייקט.
 • יצירת דפוסי עבודה מוסכמים ומשותפים לצוות מעגן ולצוות החינוכי, ובתוך הצוות החינוכי (גננת, עובדת וגננת משלימה).
 • שיפור מיומנויות האיתור והעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בהקשר של הגן.
 • הדרכה מעשית ביישום החומר התיאורטי מתוך ההכשרה.
 • ליווי הצוות בעת עריכת תצפיות ובניית תוכניות עבודה.
 • יצירת דפוסים של תיעוד העבודה של צוות מעגן והצוות החינוכי.
 • התמודדות טובה יותר במקרים של ילדים בסיכון והפעלת פקידת הסעד לחוק נוער.

הורים

 • מתן מידע רחב על מהות התוכנית ודרכי הפעולה שלה.
 • הרחבת שיתוף הפעולה עם הצוות החינוכי וצוות מעגן.
 • הדרכה, הפנייה לטיפול ומתן מידע להורים של ילדים בעלי ליקויים התפתחותיים.
 • קבלת משוב על עבודת הצוותים בגן.

ילדים

 • היכרות, איתור קשיים וסינון על פי חומרת הקושי.
 • התאמת דרכי ההתערבות לצרכיי הילד בסביבת הגן.
 • מתן כלים להבנה טובה יותר של הילד וצרכיו.
 • תיעוד מהלך העבודה של צוות מעגן והצוות החינוכי בטיפול בילד.

גורמים טיפוליים בקהילה

 • העמקת ההיכרות עם התוכנית, ומעקב אחר ילדים שהופנו לטיפול בקהילה.
 • עבודה מול גורמי רווחה במקרים של ילדים בסיכון.
 • היכרות עם גורמים טיפוליים נוספים בקהילה העומדים לרשות ההורים, הילדים ואנשי החינוך.
 

 

אמצעים  

לצורך השגת יעדים אלו הפעלנו את האמצעים הבאים:

צוותים חינוכיים

 1. השתלמות לאורך השנה לצוותים החינוכיים (28 ש"ש)
 2. יצירת צוותי עבודה וקבוצת עמיתים תומכת. שיתוף הגננות המשלימות בצוותי העבודה.
 3. ביקורים תלת שבועיים של צוות מעגן בגנים.
 4. עריכת תצפיות מובנות על ידי צוות מעגן והצוות החינוכי.
 5. הצבת מודל התנהגותי לדרכי התערבויות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 6. החדרת אמצעי תיעוד באמצעות התצפיות.
 7. שאלון משוב לצוות החינוכי בתום כל פרק בהשתלמות, וכן משוב חצי שנתי בהשתתפות המפקחות, ומשוב בתום ההשתלמות.

הורים

 1. הפצת מכתבים להורים בגנים, ביקור באסיפת הורים בפתיחת השנה.
 2. הדרכת הגננת לשם הכנת מפגשים עם הורים שלא שנוכחות אנשי צוות מעגן, והעצמתה.
 3. מפגשים עם הורים של ילדים בעלי קשיים התפתחותיים, בתיאום ובשיתוף עם הגננת.
 4. היענות לבקשות של ההורים להיוועצות עם צוות מעגן, בתיאום עם הגננת.
 5. מפגשים עם הורי הגן במקרים בהם אירע אירוע חירום בגן.

ילדים

 1. עריכת תצפיות פרטניות.
 2. בניית תוכניות התערבות בגן.
 3. הפנייה לטיפול בקהילה, במידת הצורך, ומעקב אחר הטיפול. התאמת העבודה בגן להמלצות הגורם המטפל בקהילה.
 4. הצגת מקרים לדיון בקבוצת העמיתים בהשתלמות.
 5. השמת ילדים בעלי צרכים מיוחדים למסגרות חינוכיות מיוחדות, בעת הצורך.

גורמים טיפוליים בקהילה

 1. הפצת מכתבי הסבר אודות התוכנית ורשימת המשתתפים בה.
 2. מעקב על ילדים שהופנו לטיפול.
 3. מפגש עם פקידת סעד לחוק נוער לשם בירור דרך הטיפול במקרים של ילדים בסיכון.
 4. הפנית מכתבים, בנוסף להפניית הגננת, לילדים שהופנו לבירור בקהילה (מכונים להתפתחות הילד).
 5. שיתוף פעולה עם מתי"א רמת גן לשם מתן מענה טיפולי לילדים בשנה הנוכחית ובשנה הבאה.
 6. עירוב גורמים נוספים בקהילה – תוכנית לעיצוב התנהגות בשירות הפסיכולוגי, מטפלים פרטיים.

צוות מעגן

 1. בניית תוכנית העבודה לאור לקחי השנה הקודמת והמשוב שהתקבל.
 2. השתתפות בישיבות היגוי עירוניות בצוות מורחב.
 3. השתתפות בישיבות צוות דו שבועיות.
 4. השתתפות בישיבות הדרכה עם רכזת מעגן.
 5. השתתפות בהשתלמות לצוותי מעגן מטעם משרד החינוך.
 

 

מדדים  

להלן יפורטו המדדים ששימשו אותנו להערכת התוכנית, וכן הממצאים שהעלנו בבדיקת כל מדד בפועל.

צוותים חינוכיים

 • דיווח על שיפור בהתמודדות עם ילדים מתקשים בגן בשאלון המשוב ובשיחת המשוב הקבוצתית והפרטנית – הגננות העריכו כי נתרמו מאד בהתמודדות במקרים של ילדים מתקשים עקב סיועינו.
 • דיווח על עלייה בידע ובהבנה בעקבות ההשתלמות בשאלון המשוב – כל המשתתפות בהשתלמות ציינו את תרומתה להרחבת הידע שלהן וההבנה.
 • שיעור ההשתתפות של הצוותים החינוכיים במפגשי ההשתלמות – שיעור ההשתתפות בהשתלמות עמד על תשע מתוך 12 הגננות, בממוצע (75%), וחמש סייעות מתוך העשר, בממוצע (50%).
 • שימוש בדרכי התיעוד שהובאו לצוות החינוכי – מתוך 12 הגננות הציגו שמונה תצפיות בפני הקבוצה, וכן נערכו מספר תצפיות שלא הוצגו בקבוצה לשימושן של הגננות. שלוש גננות השתמשו בתצפיות במהלך השנה לצרכיהן ככלי עבודה.
 • דיווח על תחושה של זמינות צוות מעגן לצורך פתרון בעיות בגנים בשאלון המשוב ובשיחות המשוב – כל הגננות ציינו לטובה את זמינות צוות מעג"ן לרשותן, בעיקר במקרי החירום שהתרחשו בשני גנים.
 • דיווח על רצון להשתתף בתכנית גם בשנה"ל הבאה בשאלון המשוב ובשיחות המשוב – כל הגננות ביקשו להמשיך בפרויקט. שתי גננות ביקשו לצרף לפרוייקט חברות. העובדות ביקשו מאד להמשיך להשתתף בהשתלמויות, אך לאור שיקול דעת של צוות מעג"ן לא ישותפו בהשתלמויות בשנה הבאה.

הורים

 • דיווח על שביעות רצון מהפעלת התוכנית בגן בשאלון המשוב – לא נבדק בפועל.
 • קיום מפגשים עם צוות מעגן והצוותים החינוכיים במידת הצורך – בכל המקרים בהם התקיימו שיחות עם הורים, בין ביוזמת ההורים ובין ביוזמת צוות מעגן והצוות החינוכי, ציינו ההורים כי שמחו על המידע שנמסר להם והביעו רצון להיעזר בצוות.
 • דיווח על רצון להשתתף בתוכנית גם בשנים הבאות בשאלון המשוב – לא נבדק בפועל.
 • נכונות לקבל המלצות טיפוליות מצד הצוות החינוכי או צוות מעגן – מתוך שלושים ושלושה הילדים שהופנו לטיפול על ידינו, ומספר דומה של ילדים שהופנו על ידי הגננת ללא מעורבותנו, פנו שישה לשירות הפסיכולוגי, כעשרה ילדים למת"יא, וקרוב לעשרים ילדים לגורמים אחרים (מכונים להתפתחות הילד, מטפלים של קופות החולים, או מטפלים פרטיים).

ילדים

 • העלאת בקשות מצד הצוות החינוכי באשר לטיפול בילדים ספציפיים בגנים בעת הביקורים ובמפגשי ההשתלמות – הגננות הפנו לידיעתנו בממוצע אחד עשר ילדים מכל גן ילדים, שמהווים קרוב למחצית מהקבוצה. כל אחת מנשות הצוות התייחסה ליותר משלושים פניות ספציפיות.
 • דיווח על היעזרות בפרוייקט לצורך שינוי דפוסי העבודה במקרה מסוים בשאלון המשוב – כל גננת דיווחה לגבי מקרה אחד לפחות כי נעזרה במעגן על מנת לשנות את דרך העבודה.
 • סינון המקרים הדורשים הפנייה לגורמים טיפוליים בקהילה – מתוך כמאה ועשרים ילדים שהופנו לידיעתנו הופנו לבסוף לטיפול כארבעים.
 • השגת שיפור התנהגותי אצל הילדים, כפי שידווח על ידי ההורים והצוות החינוכי – הצוות וההורים דיווחו על שיפור במרבית המקרים, אם כי דיווחי ההורים לא תמיד תאמו את דיווחי הצוות והתרשמויות אנשי מעגן.

גורמים טיפוליים בקהילה

 • מספר הפניות לפקידת הסעד בגני מעגן – בשנה שעברה לא נעשתה אף פניה כזו, השנה הוגשו ארבע פניות.
 • דיווח הגננות על שביעות רצון מהרצאת פקידת הסעד לחוק נוער בהשתלמות – כל המשתתפות ציינו את חשיבות המפגש והלמידה המשמעותית שהפיקו ממנו.
 • סינון הפניות לגורמים טיפוליים בקהילה – כאמור, מתוך כמאה ועשרים מקרים שהופנו לידיעתנו הופנו רק כארבעים ילדים לשם טיפול בקהילה.
 • שיתוף פעולה עם מתי"א רמת גן, עם אגף החינוך – מחלקת גני ילדים והרישום לגני הילדים לשנת הלימודים הבאה – נערכה פגישה לשם היכרות בין צוות מעגן ומתי"א רמת גן. גורמים אלו הוזמנו לכל ישיבות צוות ההיגוי שנערכו. בישיבת ועדת ההיגוי בתום שנת העבודה עלה הצורך ביותר מעורבות של גורמים אלו במהלך השנה, בקיום ועדות טרום השמה, ובתיאום עם הגננת של הרישום בגני החובה.

צוות מעגן

 • לאורך כל השנה התקיימו ישיבות דו שבועיות של צוות מעגן לשם עדכון וחשיבה משותפת, בניית ההשתלמות והחלטה על דרכי התערבות.
 • אנשי הצוות השתתפו בהשתלמויות המרכזיות לצוותי מעגן ב60% מהמפגשים.
 • נערכו ארבע ישיבות עם רכזת מעגן, וכן ארבעה מפגשים של צוות ההיגוי העירוני.

 

הישגי תוכנית מעג"ן שנים תשס"א - תשס"ג:

 1. העצמת הגננת: הגננות רכשו ביטחון ביכולתן לאתר קשיים מסוגים שונים אצל ילדים, לצפות ולפרש את הנתונים שהתקבלו בתצפית, לערוך תוכניות התערבות בגן, ולהפנות במידת הצורך לטיפול נוסף. ביטחון זה מתבטא הן בעבודה עם הילדים והן במפגש עם ההורים, כאשר יש צורך לדווח ולערב את הסביבה בטיפול בילד.
 2. הרחבת הידע של צוות הגן בנושאים הקשורים להתפתחות תקינה של ילדים: הגננות והסייעות קיבלו ידע נרחב על התפתחות ילדם בגיל הרך במשך שנתיים (התפתחות רגשית-חברתית, התפתחות תחושתית-מוטורית, התפתחות השפה והתקשורת, והתפתחות קוגנטיבית).
 3. עבודת צוות: בכל הגנים הועמקה היכולת לבצע עבודת צוות בכל הרמות: יחסי גננת – עובדת, יחסי גננת והורים, יחסי גננת וצוות מקצועי חיצוני (אנשי מעג"ן). עלתה היכולת לזהות נקודות תורפה בעבודת הצוות ולהתמודד איתם, וכן היכולת להשתמש באנשי צוות נוספים העומדים לרשות הגננת.
 4. התפתחות תוך אישית: הגננות עברו תהליכים אישיים וקבוצתיים שהרחיבו את יכולת ההתבוננות העצמית שלהן, ואיפשרו להן להתייחס אל נקודות החוזק והחולשה של כל אחת מהן באופן אישי. נקודות אלו באות לידי ביטוי, מטבע הדברים, גם בעבודה בגן, ועל כן יש לגננות יכולת טובה יותר היום להתבוננות אל העצמי המקצועי שלהן, כחלק מההתפתחות האישית.
 5. צמיחת מקורות תמיכה: במהלך שלושת שנות הפרוייקט התפתחה קבוצת התמיכה של הגננות השותפות לו. יש יכולת להתחלק ולהביא מקרים לדיון בקבוצה, ואפשרות להיעזר זו בזו.
 6. עבודה עם הורים: מעבר לביטחון ביכולות של הגננות, וההתמקצעות המסייעת במפגש עם ההורים, עבדו על יצירת אמפתיה והבנה טובה יותר למקום הרגשי של ההורים, והתבוננות טובה יותר אל המשפחה כגורם מסייע ומרכזי להתפתחות התקינה של הילדים.

 

קריאה נוספת:

רשימות של פסיכולוגית חינוכית

"הנכם מוזמנים לכתוב על עבודתכם המגוונת", הזמין הטופס שנח לו בתאי בשירות. עבודתי המגוונת, חשבתי ביני ובין עצמי. האם היתה השנה עבודתי המגוונת ראויה לדפוס? "פרוייקטים ייחודיים" לא עשיתי השנה. ודווקא היו בהחלט תוכניות לכמה וכמה פרוייקטים, שלא התממשו לכלל ביצוע. וזאת, מפני שהעבודה המאד מגוונת של חיי השגרה בשירות תבעה את שלה, והקשתה על יציאה ממנה לפרוייקטים נוספים.

רגשי אשמה והחוויה האימהית

"אף אחד לא אמר לי", התלוננה אמא אחת, "כי ברגע שנוצר שק ההריון, הוא נשאר איתך כבר לתמיד, ועם רגע הלידה הוא מתמלא מיד ברגשי אשמה, שרק הולכים ותופחים עם השנים!". בכך ביטאה אחת מהחוויות המוכרות ביותר לאמהות ולהורים בכלל. אז למה רגשי אשמה, ומה אפשר לעשות איתם?

תגובות

הוספת תגובה

אין עדיין תגובות למאמר זה.

צרו קשר

מוזמנים ליצור עימי קשר בטלפון: 04-6376619 ; 050-5615129 דוא"ל: orit.godkar@gmail.com


×Avatar
זכור אותי
שכחת את הסיסמא? הקלידו אימייל ולחצו כאן
הסיסמא תשלח לתיבת הדוא"ל שלך.